search icon

Meme Kanseri1- 4

BRCA Cancer Logo

Kanser, hücreler kontrol dışı büyümeye başladığı zaman gelişir.1
Meme kanseri meme dokusunda gelişen bir kanser türüdür. Tek veya her iki memede birden görülebilir.1 Meme kanseri, tüm dünyada kadınlarda en sık görülen kanser tiplerinden biridir.2 Nadir de olsa erkeklerde de görülür.1 Her 8 kadından 1’inde meme kanseri gelişme riski bulunmaktadır.4 Türkiye’de 2020 yılında 24.175 kadın meme kanseri tanısı almıştır.3
 

Meme Kanseri Tipleri

Meme Kanseri Reseptör Tipine Göre 4 Temel Alt Gruba Ayrılır;5
Östrojen reseptörü (ER), Progesteron reseptörü (PR) ve İnsan Epidermal Büyüme Faktörü reseptörü 2 (HER2) meme kanseri alt tiplemesinde kullanılan reseptörlerdir. Bu hormonal ve büyüme reseptörleri hücre büyüme sürecine aracılık ederler. Örneğin, östrojen meme kanseri gelişimini kolaylaştırır ve meme kanseri hücre serilerinde in vitro olarak büyümeyi uyarır.5
1. ER veya PR pozitif (Hormon pozitif) ve HER2 negatif tümörler
2. ER veya PR pozitif (Hormon pozitif) ve HER2 pozitif tümörler

3. ER, PR ve HER2 negatif tümörler (aynı zamanda üçlü-negatif meme kanseri olarak da isimlendirilir)
4. ER, PR negatif (Hormon negatif) ve HER2 pozitif tümörler
Genel olarak, ER ve PR negatif (hormon negatif) tümörler, hormon pozitif tümörlere göre daha zayıf bir prognoza sahiptir.5
 

Östrojen veya progesterone reseptörü veya her ikisi, HER2 reseptörleriÖstrojen veya progesterone reseptörü veya her ikisi, HER2 reseptörleriÖstrojen, progesterone reseptörü, HER2 reseptörleriÖstrojen, progesterone reseptörü, HER2 reseptörleri

Şekil 5 nolu referanstan uyarlanmıştır.

Meme Kanseri Evreleri6

Doktorlar meme kanseri evrelemesini, T (tümörün boyutu ve lokasyonu), N (lenf nodları yayılımı) ve M (metastaz) sınıflandırması, tümörün derecesi (patoloji verisi) ve ER/PR ve HER2 test sonuçlarına göre yaparlar.6 Buna göre kanserin farklı evreleri bulunmaktadır.6
Evre 1-Evre 2A kanserler “erken evre”, Evre 2B-Evre 3 olanlar ise “lokal ileri” olarak da ifade edilir.6 
 

Evre 0: Hastalık sadece meme dokusunun süt kanallarındadır ve memenin çevre dokusuna yayılmamıştır. Non-invazif (yayılma göstermeyen) veya in situ kanser olarak da isimlendirilir.6
Evre 1: 1A ve 1B olmak üzere iki alt kategoriye ayrılır.
Evre 1A: Tümör küçük, invaziftir ve lenf nodlarına yayılma yoktur.6
Evre 1B: Kanser lenf noduna yayılmıştır ve lenf nodu içindeki kanserin boyutu, 0.2mm’den daha büyük ancak 2mm’den küçüktür.6
Evre 2: 2A ve 2B olmak üzere iki alt kategoriye ayrılır.
Evre 2A: Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığı:6
• Memede bir tümörün varlığına işaret eden hiçbir kanıt yoktur ancak kanser 1 ila 3 aksiller (koltuk altı) lenf noduna yayılmıştır. Vücudun uzak bölgelerine yayılma yoktur.
• Tümör 20 mm veya daha küçüktür ve 1 ila 3 aksiller lenf noduna yayılmıştır
• Tümör 20 mm’den daha büyüktür ancak 50mm’den küçük ve aksiller lenf nodu yayılmı yoktur.
Evre 2B: Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığı:6
• Tümör 20 mm’den daha büyüktür ancak 50mm’den daha küçük ve 1 ila 3 aksiller lenf noduna yayılmıştır.
• Tümör 50 mm’den daha büyüktür ve aksiller lenf nodu yayılımı yoktur.
Evre 3: 3A, 3B ve 3C olmak üzere üç alt kategoriye ayrılır.
Evre 3A: Herhangi bir boyutta olan tümör 4 ila 9 aksiller lenf noduna yayılmıştır. Vücudun diğer bölgelerine yayılma yoktur. Evre 3A ayrıca, 1 ila 3 aksiller lenf noduna yayılmış 50 mm’den daha büyük tümörü de kapsar.6
Evre 3B: Tümör göğüs duvarına yayılmış veya memede şişme veya ülserasyona neden olmuştur. 9 adete kadar aksiller lenf noduna yayılım olabilir veya olmayabilir.6
Evre 3C: Herhangi bir boyutta olan tümör 10 veya daha fazla aksiller lenf noduna yayılmıştır. Vücudun diğer bölgelerine yayılma yoktur.6
Evre 4 (Metastatik): Tümör herhangi bir boyutta olabilir ve kemikler, akciğerler, beyin, karaciğer, uzak lenf nodları gibi diğer organlara veya göğüs duvarına yayılmıştır.6

Refranslar: 1. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/about/what-is-breast-cancer.html (Erişim Tarihi: 23.08.2022) 2. Akram et al. Biol Res (2017) 50:33 3. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/792-turkey-fact-sheets.pdf (Erişim Tarihi: 25.08.2022) 4. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/about/how-common-is-breast-cancer.html (Erişim Tarihi: 23.08.2022) 5. Dai X. et al. Journal of Cancer 2016; 7(10): 1281-1294 6. https://www.cancer.net/cancer-types/breast-cancer/stage (Erişim Tarihi: 23.08.2022) 7. Casaubon JT, Kashyap S, Regan JP. BRCA 1 and 2. [Updated 2021 Sep 22] (Erişim Tarihi: 24.08.2022) 8. NCCN Guidelines Version 2.2022 Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian, and Pancreatic. (Erişim Tarihi: 25.08.2022) 9. Vrinten et al. What do people fear about cancer? Psycho‐Oncology. 2017;26:1070–1079. 10. BRCA Gene Mutations: Cancer Risk and Genetic Testing Fact Sheet. NCI.19.11.2020 (Erişim Tarihi: 24.08.2022) 11. https://www.cdc.gov/genomics/disease/breast_ovarian_cancer/genes_hboc.htm (Erişim Tarihi: 24.08.2022) 12. https://www.cdc.gov/genomics/disease/breast_ovarian_cancer/counseling.htm (Erişim Tarihi: 25.08.2022) 13. https://www.cdc.gov/genomics/disease/breast_ovarian_cancer/testing.htm (Erişim Tarihi: 25.08.2022) 14. https://www.cdc.gov/genomics/disease/breast_ovarian_cancer/medical_options.htm (Erişim Tarihi: 25.08.2022) 15. https://www.cdc.gov/genomics/disease/breast_ovarian_cancer/talking_hboc.htm (Erişim Tarihi: 25.08.2022) 16. Journal of Oncology Volume 2020, Article ID 8545643, 1.

Paylaştığınız kişisel veriler, Pfizer tarafından saklanmayacak veya ileride kullanılmak üzere işlenmeyecektir. Ayrıca, paylaştığınız kişisel veriler herhangi bir 3. Kişiye aktarılmayacaktır. Burada yer alan sağlık bilgileri yalnızca eğitim amaçlıdır ve bir sağlık uzmanı ile yapılacak görüşmenin yerini tutması amaçlanmamıştır. Hasta bakımı ile ilgili tüm kararlar, hastanın bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak bir sağlık uzmanı ile verilmelidir.

www.bizimrengimizcesaret.com, Pfizer İlaçları’nın tescilli ticari markasıdır. Burada yer alan marka adları, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Ekim 2022 tarihli son sürüm.

pfizer logo bw

Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi Levent 199 No:199 İç Kapı No:106 Kat:26 34394 Levent Şişli İstanbul
 

PP-UNP-TUR-0159 (Ekim 2022)